GÜZELLİK UZMANI

Revizyon Takip

REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA
00 15.12.21 İlk yayın
01 24.02.23 7.madde,8.madde,9.madde,10.madde eklendi,15.madde eklendi.

 

 

1 PROGRAM ADI MYK –GÜZELLİK UZMANI- SEVİYE-4
2 PROGRAM KODU 16UY0244-4
3 REVİZYON – TARİHİ 02 – 17/01/2018
4 İŞ KAPSAM ISCO 08: 5142
5 A.ZORUNLU BİRİMLER 16UY0244-4-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
B.SEÇMELİ BİRİMLER 16UY0244-4-/A2: Cilt ve Vücut Bakımı

16UY0244-4-/A3: Epilasyon ve Depilasyon Uygulamaları

16UY0244-4-/A4: Makyaj Uygulamaları

6 BELGENİN HAK EDİLMESİ Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur.
7 AMAÇ Bu yeterlilik Güzellik Uzmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

· Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

· Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

· Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

8 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ÖN ŞARTLAR
9 BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR Aday başvuru formu, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Başvuru Ücreti Makbuzu/Dekontu, Varsa eğitim-öğretim belgeleri (Diploma, sertifika vb.), İmzalı Belgelendirme Sözleşmesi
10 BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ A1 + A2

A1 + A3

A1 + A4

A1+ A2 + A3 + A4

11 SINAV ŞARTLARI Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

Teorik Bilgi Sınavı

1.       Adayın başarısı ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir.

2.       Sınav soruları, teorik sınav kapsamında, ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde TEST olarak tasarlanır.

3.       Her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır.

Uygulama Sınavı

1.       Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma    ortamında gerçekleştirilir.

2.       Birimin gerektirdiği başarım ölçütlerine karşılık gelen eylem basamaklarının ve puanların tanımlanmış olduğu kontrol listeleri ve senaryo formatındaki soru listeleri üzerinde izleme kayıtları tutulur.

3.       Aday her basamaktan puan alır.

4.       Uygulama sınavları bütünleşik olarak gerçekleştirilebilir.

5.       Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir

12 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME T1 SORU AD. ÇELDİRİCİ ADEDİ DK/SORU BAŞARI % P1 BAŞARI %
A1 30 2  

70

 

 

A2 10 A2 70
A3    A3 70
 A4 10 A4 70
TOPLAM  

50

 

100 DK

 
*Uygulama sınavından başarı sağlanması için  kritik adımların tamamından başarılı olunmalıdır.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

15 BELGE İPTALİ VE ASKIYA ALINMASI Belge sahibinin bu şartnamede yer alan kurallara, başvuru formundaki beyanına, belge kullanım sözleşmesindeki maddelere veya marka/logo kullanım prosedürüne aykırı davranması durumunda, belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını belgelendirme merkezine teslim etmekle yükümlüdür. Yapılan gözetim veya gözetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğinde uygunsuzluğun derecesi doğrultusunda belge 15 gün ile 6 ay aralığında askıya alınabilir. Bu süreçte yine belge sahibi belgesini belgelendirme merkezine teslim etmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun giderildiğinin düzenleyici tarafından tespiti ile belge iade edilir

 

 

 

Hazırlama ve Kontrol Onayı

Kalite Yönetim Temsilcisi

Seher DURMUŞ

Yayın Onayı

Genel Müdür

Nurdan DEMİRCİ

error: İçerik korumalıdır!!!
Sem Seo Blog Anabolik Steroid Fiyatları