SINAV VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

A- BELGELENDİRME KARARI

1) Belgelendirme kararını (OEK 03 04) Karar Verici Görev Tanımı’ nda yer alan nitelikleri taşıyan ve Karar Verici olarak ataması yapılmış kadrolu bir personel (B F 19) Karar Formu kullanarak sınavdan sonraki 7 gün içinde alır.
2) Aday ve sınavına ilişkin kayıtlar bu prosedürde belirlenen kayıt yöntemlerine göre, belgelendirme kararı verilmesine yeterli ve itiraz ve şikayet halinde izlenebilirliği sağlayacak şekilde tutulmuş olmalıdır.
3) Adayın sınavında belirlenmiş bir uygunsuzluk yoksa (teori ve performans sınavlarından başarılı olmuş ve belge almaya hak kazanmış) ise belgelendirme kararı, Karar Verici tarafından, adaya ve sınavına ilişkin kayıtlara formlar üzerinden ya da Voc Tester yazılımı üzerinden bakılarak verilir. Tüm belgelendirme kararları için, Aday Sistemi(voc tester) yazılımıda yer alan ya da Aday Dosyası ‘nda yer alan basılı ve elektronik kayıtlar incelenir ve değerlendirilir.
4)  Kuruluş, kararı alınan program kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluş ise, belge almaya hak kazananlar ve sınava ilişkin diğer bilgiler, MYK mevzuatları ve ilgili usul ve esaslar doğrultusunda MYK’nın öngördüğü yöntem ve süre içerisinde MYK’ ya bildirilir.
5) Belge hakkı için, ilgili Ulusal Yeterlilik (12) Ölçme Ve Değerlendirme şartlarındaki gerekliliklerin dışında bir şart koşulmaz.
6) Adayın belgelendirme kararı için, Kuruluş kapsamındaki Ulusal Yeterlilik (12) Ölçme Ve Değerlendirme bölümü gereği, Ulusal Yeterlilikte bulunan tüm zorunlu birimlerden ve (varsa)seçmeli birimlerden en az birinden başarılı olması gerekir. Şart karşılanmadan belge hakkı verilmez.
7) Belgelendirme kararını verecek kişi, adayın sınavında yer alamaz.
8)Karar Verici;
• Son iki yıl içerisinde adayın eğitiminde yer almış ise veya
• Kuruluş dışında ise veya
• Adayın sınavında Değerlendirici olarak görev yapmış ise veya
• Adayla herhangi bir çıkar ilişkisi var ise
• diğer kadrolu ve atanmış Karar Verici karar verme görevini üstlenir.
9) Her sınav öncesi o sınavda görevlendirilecek Karar Verici (B F 05) Sınav Planlama ve Görevlendirme Formu ’u ile ve Voc Tester üzerinden ataması yapılarak görevlendirilmesi yapılır.
10) Sınav öncesi Voc tester Sınav Takviminde Sınav Yapıcılara görevlendirme maili ve mesajı gitmektedir. Adaylar ile ilgili bilgiler yer almakta ve sınav yapmaya uygun ise onay verir.
11) Karar Verici son iki yıl içinde bir adayın eğitiminde görev aldı ise Kuruluş yönetimini bilgilendirerek o adayın belgelendirme kararında yer almamayı talep etmekle yükümlüdür. İmzaladığı (Y F 08) Personelin Tarafsızlık Beyanı ile de bunu taahhüt eder.
12) Karar Vericinin performansı, (B F 24 ) Karar verici Performans Değerlendirme Formundaki değerlendirme referanslarına göre değerlendirilir.

B- BELGE TESLİMİ

1) Aday sınav sonuçlarını ve MY Belgesi ‘ne hak kazanma durumunu, sınavdan sonra en geç 15 iş günü içerisinde Kuruluş web sayfası Durum Sorgulama’ dan öğrenebilir. Kuruluş, söz konusu belgelendirme kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluş ise, Durum Sorgulama’da MYK Yönetim Kurulu onay durumuna ilişkin bilgi de yer alır.
2) Akreditasyon ve yetkilendirilme sürecini tamamladıktan sonra Kuruluş tarafından, MYK tarafından düzenlenen TÜRKAK, MYK ve Öncü Belgelendirme logolu Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
3) Akreditasyon ve yetkilendirilme sürecini tamamlanmadan önce Kuruluş tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ve en geç karar tarihinden sonraki 30 gün içerisinde düzenlenir.
4) Belgelendirilmiş kişinin adı
5) Benzersiz bir belge numarası
6) Belgelendirme kuruluşunun adı ve ünvanı
7) Yayın tarihini içerecek şekilde belgelendirme programı, standart ve diğer ilgili dokümanlara atıf
8) Geçerlilik şartları ve kısıtlamalar dahil olmak üzere belgelendirme kapsamı
9) Belgenin yürürlük ve geçerlilik tarihi.
10) Her Mesleki Yeterlilik Belgesi için özgün bir numara atanır, Kuruluşun web sayfasından sorgulama imkanı tanınarak, sahtecilik riskleri azaltılır.
11) Kuruluş söz konusu belgelendirme kapsamında ‘Yetkilendirilmiş Kuruluş’ ise belgeler, MYK mevzuatları ve ilgili usul ve esaslar doğrultusunda, MYK’ nın ön gördüğü yöntem ve süre içerisinde düzenlenir. MYK logolu Mesleki Yeterlilik Belgesi’ ni güvenliği MYK tarafından sağlanır. MYK’ ya iletilen adayın kişisel bilgileri, belgelendirildiği yeterlilik, seviyesi ve diğer gerekli bilgilerin doğruluğundan Kuruluş sorumludur.
12) Belgeler Genel Müdür tarafından imzalanır.
13) Belgeler, Adaya yada çalıştığı firmaya Kuruluş Personeli tarafından (B F 20) Belge Teslim Tutanağı ile imza karşılığı teslim edilir yada kargo ile taraflarına ulaştırılır
14) Belge geçerlilik süresi, Kuruluşun belgelendirme kapsamındaki Ulusal Yeterlilik’ lere göre belirlenmektedir.
15) (B P 06 ) Belge ve Logo, İşaret Kullanım Prosedürü’ ne göre, başvuru yapan adaylar ile Kuruluş arasında (Y F 15 ) Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanması zorunludur. Sözleşme metnine Kuruluş web sayfası üzerinden ulaşılabilir. Adaylar belge kullanım sözleşmesini belge teslim süresinden önce imzalaması gerekmektedir.
16) Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması veya belgenin yıpranması durumunda, belgeli kişi Kuruluş ’a başvurur. Kaybolan belge için “Hükümsüz” olduğunu belirten ilan ve kişisel bilgilerdeki değişiklik için bu bilgilerdeki değişikliği gösterir belgenin Kuruluş ‘a verilmesi gerekir. Kuruluş kayıtlarında yer alan bilgiler doğrultusunda yeni belge düzenlenir. Kuruluş ’un Yetkilendirilmiş Kuruluş olduğu UY kapsamındaki belgelerin kaybedilmesi, belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması veya belgenin yıpranması durumunda, MYK mevzuatları ve ilgili usul ve esaslar doğrultusunda MYK’nın ön gördüğü yöntem ve süre içerisinde yeni belge düzenlenir.

C- GÖZETİM

1) Belge sahiplerinin gözetimleri, ilgili UY (14) Gözetim sıklığı (-) bölümünde yer alan yöntemler doğrultusunda hazırlanmış (B F 03) Belgelendirme Programları Şartları uyarınca gerçekleştirilir.
2) Belge sahibinden belge süresinin dolmasına 1 ay kala gözetim gereklerini karşıladığını gösteren kanıtları 15 gün içinde Kuruluş ‘a iletmesi istenir. Bunun için (B F 33) Gözetim/ Yeniden Belgelendirme Değerlendirme Formu R 01 kullanılır.
3) Belge sahibinin gerekleri sağlaması halinde belgesinin geçerliliği, geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
4) Belge gözetimi için gerekli evrakların eksikliğinin tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş kişiye, gerekli evrakların tamamlanması için 7 (yedi) iş günü süre verilir. Bu süre zarfında gerekli evrakları tamamlayamayan kişinin belgeleri en fazla belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır.
5) Askı süreci ortadan kalkan adayların belgelerinin geçerlilikleri, belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
6) Belge sahibi hakkında Kuruluş ‘a iletilen şikayet ve bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda da, gözetim faaliyetlerinin başlatılması kararı alınabilir.
7) Gözetim zamanı gelen belge sahibinin, dikey ya da yatay kapsam genişletme başvurusu olup olmadığı kontrol edilir. Başvuru varsa (B P 03) Başvuru, Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü doğrultusunda başvuru süreci başlatılır.

D- YENİDEN BELGELENDİRME

1) İlgili Ulusal Yeterlilik (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi bölümü doğrultusunda yeniden belgelendirme faaliyetleri uygulanır.
2) Belgelendirme Müdürü tarafından, belge geçerlilik süresinin dolmasına 6 ay kala belge sahibi bilgilendirilerek, belge yenileme başvurusunda bulunması için davet edilir.
3) Belge yenileme başvurusu, başvuru dönemi içerisinde Kuruluşa yapılmalıdır. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay sonra sona erer. Başvuru dönemi başlangıç tarihinden önce ve bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
4) Belge sahibinden sağlaması istenen kanıtların yer aldığı (B F 33) Yeniden Belgelendirme Değerlendirme Formu aşağıdaki maddelerin sorgulanmasını sağlayacak içerikte olmalıdır:
• Belge kapsamındaki Ulusal Yeterlilik’ de yer alan öğrenme çıktılarını uygulayabildiği,
• Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi’ nde belirtilen şartlara uygun davrandığı,
• İş arkadaşları ve amirleri ile ilişkileri,
• Etik anlayışa ters tutumlarda bulunmadığı
• Karar Verici tarafından (B F 33) Yeniden Belgelendirme Değerlendirme Formu‘ndan performansı olumlu değerlendirilen ve bir uygunsuzluk tespit edilmeyen belge sahibinin belgesi, sınava gerek kalmaksızın 5 yıl daha uzatılır.
5) İki yıl çalıştığını belge geçerlilik süresi dolmadan belgeleyemeyen veya uygunsuzluk tespit edilen belge sahibinin belgesi, ilgili Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ nde belirlenmiş sınavlardan başarılı olması şartıyla, 5 yıl daha uzatılır.
6) Belge geçerliliğinin ikinci 5 yılı sonunda, belge sahibinin belgesi, Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ nde belirlenmiş sınavlardan başarılı olması şartıyla 5 yıl daha uzatılır.
7) Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ nde belirlenmiş sınavlara katılan ve başarısız olan belge sahibinin belgesi, belge geçerlilik süresi sonunda iptal edilir. İlk belgelendirme başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.
8) Belge sahibi belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeniden belgelendirme başvurusunu gerçekleştirmemiş ise belgesi iptal edilir. İlk belgelendirme başvuru hakkı vardır ve tüm şartlar ilk belgelendirme başvurusu kapsamında uygulanır.
9) Belge sahibi belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeniden belgelendirme başvurusunda bulunmuş ancak Kuruluş tarafından bu süre zarfında sınav açılmamış veya gözetim gerçekleştirilmemiş ise, belge sahibinin yeniden belgelendirme hakları saklı tutulur.
10) Belge geçerlilik süresinin uzatılması veya belge iptali kararları Karar Verici tarafından verilir.
11) Bir belge sahibi, belge askıya alınmış olsa dahi, belge geçerlilik süresi içinde yeniden belgelendirme başvurusunda bulunabilir.
12) Gözetim ve yeniden belgelendirme sürecine ilişkin tüm kanıt ve kayıtlar belge sahibinin dosyasına kaldırılır.
13) Gözetim ve yeniden belgelendirme sürecine ilişkin tarihler, sonuçlar ve alınan kararlar Belgelendirme Personeli tarafından ilgili yazılım ile izlenir. Belge sahipleri tüm süreci Kuruluş’un web sayfası Durum Sorgulama’ dan takip edebilir. Belge sahibine gözetim sonucuyla ilgili geri bildirimde bulunulur.
14) Belge sahibi, belgesini yenileme talebinde bulunabileceği gibi, olabiliyorsa yatay ya da dikey kapsam genişletme başvurusu da yapabilir.

E- BELGENİN ASKIYA ALINMASI

1) Mesleki Yeterlilik Belgesi kullanımı, aşağıdaki durumlarda, uygunsuzluğun giderilmesi için belirlenen süre kapsamında askıya alınır ve belgenin geçerlilik süresine bakılmaksızın kullanımına izin verilmez.
2) Belge sahibi hakkında bildirilen hizmet alıcıların veya işverenlerin veya diğer kişilerin şikayetlerinin (B P 07) İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü’ ne göre değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması.
3) Belge sahibinin (Y F 15) Belge Kullanım Sözleşmesi şartlarına aykırı davranışlarının ve MYK, TÜRKAK ve Kuruluş logolarını usulsüz olarak kullandığının tespit edilmesi,
4) Belge sahibinin, ara gözetimde gerekli şartları sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları Kuruluşa getirmemesi.
5) Belgelendirilmiş kişiye verilen Mesleki Yeterlilik Belgesinin askıya alınması veya belgenin askı haline son verilmesi durumu Karar Verici tarafından verilir. Belgenin askıya alındığı ve uygunsuzluğun giderilme süresi belge sahibine tebliğ edilir.
6) Belgesi askıya alınan kişinin askıya alındığı Mesleki Yeterlilik Belgesi ve/veya yeterlilik birimleri ile askı süresine ilişkin bilgiler ÖNCÜ BELGE resmi internet sitesi üzerinden MYK ”Belge Sorgulama” menüsünde atıf yapılarak askı süresince yayınlanır.
7) Uygunsuzluğun giderilmesi için 1 ay süre verilir. Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Belge Kullanım Sözleşmesi’nde bu durum açık ve net belirtilmiştir.
8) Belgelendirilmiş kişi, kendisine tanınan süre içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunması durumunda, Karar Verici kararıyla belgenin askıya alınmasına son verilir. Bu durum kayda alınır, duyurulur ve kişi belgesini kullanmaya devam edebilir.

F- BELGE İPTALİ

1) Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda Karar Verici’ nin kararıyla iptal edilir ve kaydedilerek duyurulur:
2) Belgenin askıya alınma süresi içerisinde, belge sahibinin, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunmaması
3) Belgesinde tahrifat yapması
4) Belge Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen hükümlere, belgenin iptalini gerektirecek önemde aykırı davranması,
5) Marka ve Logonun kasten hatalı kullanılması
6) Dış denetimlerde ve iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi
7) Belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması ve değişiklik olduğunda kasten ÖNCÜ BELGE ye bildirmemesi
8) Belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için, belge sahibinin Ulusal Yeterlilik’ in (15) Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi’ şartlarını sağlamaması
9) Belge geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için, belge sahibinin ilgili Ulusal Yeterlilik’ te gerçekleşmiş değişiklik şartlarını sağlamaması.
10) Belgesi iptal edilen kişi, 10 iş günü içerisinde belgenin aslını Kuruluşa iade etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumunda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir.
11) Belgenin iptal edildiği ve belgeyi on iş günü içerisinde Kuruluş’ e teslim etmesi gerektiği, belge sahibine tebliğ edilir. Ancak yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.
12) Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere Kuruluşun web sayfasından duyurusu yapılır. Bu ilan üçüncü kişilere ve ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama niteliği taşır.

G- ÜCRETLENDİRME

1) İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme için sınav, belge ve gözetim ücretleri ve olası indirim oranları yıllık olarak, Genel Müdür tarafından belirlenir ve Kuruluş web sayfasından duyurulur. Hiçbir başvuru sahibine özel ücretlendirme uygulanmaz.
2) Sınav ve belge ücretleri, web sayfasında ilan edilen banka hesap numaralarına yatırılır. Başvuru yapılacak belgelendirme ücretinin bankaya ödenmesi, eğer bireysel olarak yapılacak ise, adayın ödeme açıklaması kısmında TC kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gereklidir. İşverenler tarafından toplu yapılan sınav başvurularında ise, işverenin ek olarak söz konusu ödemenin hangi adaylara ait olduğunu belirtir listeyi Kuruluş ‘a ulaştırması gerekir.
3) Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte, önceden bildirmeksizin ve mazeretsiz olarak sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Sınav ücreti iade edilmez.
4) Daha önceki düzenlenmiş olan sınavlardan başarısız olan adayların, başvurusu kapsamındaki başarısız olduğu sınavlara en fazla bir yıl içerisinde ve 1 kez ücretsiz olarak katılma hakkı vardır. İlk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş veya aday üst üste 2 sınavdan da başarısız olmuş ise, yeniden sınav ücreti talep edilir.
5) Toplamda her adayın 2 sınav hakkı vardır.
6) Başvuruda bulunmuş, ancak ücretsiz sınav hakkının geçerli olduğu bir yıl içerisinde sınav açılmadığı için hakkını kullanamamış olan adaylar, açılacak ilk sınava ücretsiz olarak alınır.
7) Belgesi iptal edilen kişilerin yeni başvurularında, Kuruluş web sayfasında ilk belgelendirme için yayınlanan sınav ve belge ücretleri geçerlidir.
8) Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması veya belgenin yıpranması durumunda, belgenin yenilenmesi için Kuruluş web sayfasında yayınlanan belge ücreti talep edilir.
9) Daha önce hile ve kopya girişimi sebebi ile sınavı sonlandırılmış kişinin, ücretsiz sınav hakkı veya indirim hakkı yoktur. İlgili (B F 23) Hile, Kopya, Usulsüzlük Kayıt Formu’ nın tarihinden itibaren bir yıl sonra yeni başvuruda bulunabilir; Kuruluş web sayfasında yayınlanan gözetim, sınav ve belge ücreti talep edilir.

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

error: İçerik korumalıdır!!!
Sem Seo Blog Anabolik Steroid Fiyatları